Col·legiació

Col·legiació

Perquè és necessari col·legiar-se?

A Espanya, l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports exigeix estar col·legiat.

La Col·legiació dóna un conjunt de drets entre els quals destaquen:

 • Exercir la professió.
 • Ser assistit, assessorat i defensat pel Col·legi en quantes qüestions de caràcter professional se suscitin.
 • Presentar documents relacionats amb el treball professional per al seu registre i visat.
 • Cobrar els honoraris dels treballs visats a través del Col·legi.
 • Utilitzar tots els serveis del Col·legi.
 • Ser elector dels òrgans col·legials i candidat quan es reuneixin les condicions fixades en els Estatuts.

Qui pot col·legiar-se?

Tots aquells professionals que ho sol·licitin a la Junta de Govern, acreditant estar en possessió d’algun dels següents títols:

 • Títol acadèmic oficial d’Enginyer de Camins, Canals i Ports expedit per qualsevol escola espanyola reconeguda d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.
 • Títol universitari estranger homologat oficialment per l’Estat al títol espanyol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 • Títol europeu universitari d’Enginyeria Civil reconegut oficialment pel Ministeri de Foment, a efectes professionals, per l’Estat espanyol, de conformitat amb l’establert en la Directiva 89/48/CEE, del Consell de les Comunitats Europees, o norma posterior en vigor.

Quotes

 • Quota d’incorporació al Col·legi: 135,84 €. Estan exempts els professionals que es col·legien durant els dotze mesos següents a la terminació de la carrera.
 • Quota ordinària: 271,64 €/any.
 • Quota de reincorporació: 271,64 €/any.

Reduccions i exempcions:

 • Incorporació al Col·legi durant els dotze mesos següents a la terminació de la carrera (*):
  • Reducció d’un 65% durant els dotze primers mesos de col·legiació: 95,07 €/any.
  • Reducció d’un 30% durant els dotze mesos següents als contemplats en l’apartat anterior: 190,15 €/any.

(*) En el cas de sol·licitants en raó al reconeixement o homologació d’un títol obtingut en l’estranger, es considerarà data de terminació de la carrera la data que s’hagi dictat l’Ordre Ministerial corresponent.

 • Estudiants de cursos de postgrau: reducció del 30% per als col·legiats que realitzin cursos de postgrau (inclosos els de l’estranger), mentre duri aquesta situació.
 • Aturats: 27,16 €/any. Reducció d’un 90% de la quota.
 • Residents a l’estranger (excepte EUA o Canadà): 217,31 €/any. Descompte del 20% de la quota ordinària a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi.
 • Residents als EUA o Canadà: 190,15 €/any. Descompte del 30% de la quota ordinària (no inclou l’assegurança de responsabilitat civil professional en projectes situats als EUA o a Canadà) a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi.
 • Jubilats: 67,92 €/any. Reducció d’un 75% de la quota.
 • Majors de 75 anys: exempts del pagament de la quota.

Precol·legiació

Quant i per a qui

La precol·legiació és gratuïta i està adreçada als alumnes de Màster (antics alumnes de 4t i 5è) de les Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers de Camins. L’objectiu d’aquesta modalitat és que els precol·legiats es puguin beneficiar de les activitats i serveis que presta el Col·legi, amb excepció de les derivades de l’obligatorietat d’estar en possessió del títol.

Link Camins

Quant i per a qui

Amb LinkCamins et proposem, de forma gratuïta, participar en les activitats del Col·legi i aprofitar les oportunitats de networking que t’obre una organització que reuneix als enginyers i enginyeres de camins catalans.

LinkCamins és la millor forma d’estar vinculat al Col·legi d’Enginyers de Camins mentre ets estudiant de grau.

Beneficis

Amb LinkCamins podràs accedir sense cost a conferències, debats i taules rodones; participar en les activitats de networking, de tipus professional o social; i accedir gratuïtament a l’edició digital de la revista Camins.cat.

A més, estaràs informat puntualment de totes les activitats i iniciatives del Col·legi i tindràs accés a avantatges exclusius a través de la plataforma de descomptes ‘Club Camins’.