CAP

cap

El Certificat d’Actuació Professional (CAP) és un document expedit pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, a petició de cada col·legiat, que acredita la seva experiència laboral. És a dir, confirma i registra cadascuna de les actuacions professionals i n’acredita l’autoria. El CAP té un cost de 65€ (gratuït quan el treball està visat).

A més per obtenir un CV autentificat i amb validesa internacional, el Col·legi expedeix el Certificat d’Experiència Professional (CEP), que uneix en un sol document tots els visats i els CAP d’un professional.