Renda 2020. Deducció de les quotes col·legials

Deducció en cas d’exercici professional per compte aliè:

A l’hora de determinar els rendiments del treball, són deduïbles les quotes quan la col·legiació sigui obligatòria per a l’exercici de la professió, i en aquella part que correspongui a les finalitats essencials de la institució. L’exigència de la col·legiació obligatòria porta intrínseca la condició que el contribuent exerceixi la professió, és a dir, exerceixi com a Enginyer de Camins, Canals i Ports. No ho serà, doncs, si malgrat estar col·legiat no s’exerceixi com a tal. En tot cas, el límit màxim anual de la deducció és de 500 €, i aquest import s’haurà de consignar conjuntament amb les quotes d’afiliació sindical en cas que el contribuent estigui sindicat. La casella que caldrà complimentar en el model de la declaració és la casella 015, en rendiments de treball. *Referència normativa.- Article 19.2.d) de la Llei 35/2006 i 10 del Reglament de l’IRPF aprovat per Reial Decret 439/2007. Deducció en cas d’exercici professional per compte propi: En cas d’exercici professional per compte propi en règim d’estimació directa, les quotes seran deduïbles per al càlcul del rendiment net de l’activitat econòmica quan es puguin considerar afectes a l’activitat econòmica. Així doncs, caldrà que compleixin els requisits de les despeses deduïbles generals:

  • Que estiguin vinculats a l’activitat econòmica, és a dir, que siguin propis de l’activitat. Com en el cas de l’exercici per compte aliè, doncs, serà també necessari que l’activitat exercida sigui la d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.
  • Que estiguin degudament justificats (Article 106.4 de la Llei 58/2003, General tributària).
  • Que es trobin degudament registrats en la comptabilitat o en els llibres registre que amb caràcter obligatori han de dur els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques.

En aquest cas, la normativa no estableix cap límit màxim anual, i s’haurà de consignar l’import en la casella 217 com a “altres conceptes fiscalment deduïbles”. *Referència normativa.- Article 30 de la Llei 35/2006 i 30 del Reglament de l’IRPF aprovat per Reial Decret 439/2007. No és obligatori presentar el certificat de pagament de les quotes en el moment de realitzar la declaració de la renda. Només caldrà anotar l’import. Tanmateix, podràs descarregar-te el certificat de les quotes col·legials en el següent enllaç. El certificat original emès pel Col·legi només serà necessari en cas que Hisenda Pública el demani amb motiu d’inspecció o revisió.      logo_CaminsDECatalunya_positiu