AFECTACIONS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

L’article 34 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 regula els casos d’impossibilitat d’execució dels contractes de serveis, obres i concessió d’obres i serveis, o demora en el compliment de serveis per causa de la situació creada pel COVID-19 o de les mesures administratives adoptades per a combatre’l.
En aquests casos, cal sol·licitar a l’òrgan de contractació la constatació de la impossibilitat per a què resti en suspens o, en cas de demora del servei, acordi ampliació del termini, amb els requisits que, per a cada supòsit, preveu la norma. En tots els casos el contractista tindrà dret a les indemnitzacions de danys i perjudicis que, per a cada supòsit, preveu la norma.